تنها صدا است که می ماند
فروغ فرخزاد
Only Sound Will Last*
by Forough Farrokhzad
چرا توقف کنم، چرا ؟
،پرنده ها به جستجوی جانب آبی رفته اند
،افق عمودی است
افق عمودی است و حرکت : فواره وار
و در حدود بینش
.سیاره های نورانی می چرخند
زمین در ارتفاع به تکرار می رسد
و چاههای هوایی
به نقب های رابطه تبدیل می شوند
و روز وسعتی است
.که در مخیله ی تنگ کرم روزنامه نمی گنجد

چرا توقف کنم ؟
.راه از میان مویرگهای حیات می گذرد
کیفیت محیط کشتی زهدان ماه
سلولهای فاسد را خواهد کشت
و در فضای شیمیایی بعد از طلوع
،تنها صدااست
.صدا که جذب ذره های زمان خواهد شد

چرا توقف کنم ؟
،چه میتواند باشد مرداب
چه می تواند باشد جز جای تخم ریزی حشرات فساد؟
افکار سردخانه
.را جنازه های باد کرده رقم می زنند
نامرد در سیاهی
فقدان مردیش را پنهان کرده است
،و سوسک ... آه
وقتی که سوسک سخن می گوید
چرا توقف کنم ؟

.همکاری حروف سربی بیهوده است
همکاری حروف سربی
.اندیشه ی حقیر را نجات نخواهد داد
،من از سلاله ی درختانم
.تنفس هوای مانده ملولم می کند
.پرنده ای که مرده بود به من پند داد که پرواز را به خاطر بسپارم

نهایت تمامی نیروها پیوستن است، پیوستن
به اصل روشن خورشید
.و ریختن به شعور نور
طبیعی است
.که آسیابهای بادی می پوسند
چرا توقف کنم ؟
من خوشه های نارس گندم را
به زیر پستان می گیرم
.و شیر می دهم

صدا، صدا، تنها صدا
صدای خواهش شفاف آب به جاری شدن
صدای ریزش نور ستاره بر جدار مادگی خاک
صدای انعقاد نطفه ی معنی
،و بسط ذهن مشترک عشق
.صدا، صدا، صدا، تنها صدااست که می ماند

،در سرزمین قدکوتاهان
.معیارهای سنجش همیشه بر مدار صفر سفر کرده اند
چرا توقف کنم ؟
من از عناصر چهار گانه اطاعت می کنم
و کار تدوین نظامنامه ی قلبم
.کار حکومت محلی کوران نیست

مرا به زوزه ی دراز توحش
در عضو جنسی حیوان چه کار؟
مرا به حرکت حقیر کرم در خلا گوشتی چه کار؟

.مرا تبار خونی گلها به زیستن متعهد کرده است
تبار خونی گل ها، می دانید ؟
Why should I stop, why?
The birds have gone in search of the blue,
The horizon is vertical,
The horizon is vertical and the movement: fountain like.
Within the realm of insight,
bright planets rotate,
The earth recurs in height
and black holes are altered into tunnels of relationship.
And the day is an expansion
that finds no room in the contracted wits of the newspaper worm.

Why should I stop?
The route runs through the veins of life.
The insemination stand of the moon’s womb
will kill all defective cells.
In the chemical ambiance after sunrise, only sound,
it is only sound that will adhere to the particles of time.

Why should I stop, why?
What else could a marshland be?
What else could it be, but a place for the insemination of corrupted insects?
Swollen corpses have shaped
the thoughts of freezing morgues.
The unmanly one has hidden
his unmanliness in the dark.
And cockroaches…ah when cockroaches talk!
Why should I stop, why?

The cooperation of leaden words is useless.
The cooperation of leaden words will not save pathetic thoughts.
I am a descendant of trees,
breathing stagnant air makes me dull.
The dead bird gave me an advice:
Remember flying.

The end of all forces
is affiliation, connection with the clear principle of the sun
and to release the consciousness of the light
It is only natural that windmills wear out
Why should I stop, why?
I hold the unripe clusters of wheat beneath my breasts and feed them

Sound, sound, only sound
Sound of the clear call of the water to flow
Sound of spilling star lights on the feminine walls of earth
Sound of the fusion of meaningful seeds
Sound of the expansion of love’s mutual mind
Sound, sound, sound,
Only sound will last.
In the land of midgets,
scales have always moved on zero degree circuits.
Why should I stop, why?
I obey the four elements
and the codification of my heart’s constitution
is unlike the local jurisdiction of the blind.

What have I to do with the long wild howls in the genitals of animals?
What have I to do with the pathetic movement of worms in a vacuum of flesh?

The legacy of martyred flowers has committed me to life.
The legacy of martyred flowers,
Don’t you know?

WHY SHould i stop?
LEILA ZELLI
2020, videos, colour, sound, texts